Historie farnosti Povýšení svatého Kříže v Brodku u Prostějova

Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl benedikován 4.11.1721 olomouckým kapitulním děkanem Vilémem Liebsteinem.

Uprostřed, možno říci v srdci samého městečka, stojí farní chrám Páně. Veškeré nejstarší zprávy o něm jsou bohužel sporé, jen z roku 1599 čteme zprávu, že odkázal tehdejší majitel Brodku a katolík Michal Žálkovský ze Žálkovic brodeckému kostelu v poslední vůli 100 zl.

Ze století 17. a 18. máme již zprávy, že byl zdejší kostel dcerou farního kostela Otaslavického, jenom kolem roku 1667 patřil nějaký čas k farnosti Pustiměřské. Pokud byl v Brodku pouze filiální kostel, dojížděl sem každou třetí neděli kněz z Otaslavic.

Častokrát se domáhala obec Brodecká zřízení samostatné duchovní správy v Brodku, ale vždy tomu zabránily překážky, jež kladli v cestu správcové velkostatku a faráři Otaslavští. Konečně však toho přece dosáhli. Roku 1785 jel přes Brodek do Olomouce sám císař Josef II., jemuž se osmělili podati zástupcové městečka písemnou žádost o samostatnou duchovní správu, a dosáhli jí. Hned roku 1786 ustanoven v Brodku lokální kaplan, který byl v duchovní správě od faráře z Otaslavic úplně neodvislý. Měl 300 zl.rýnských ročního platu z náboženského fondu, a ke kuracii Brodecké byly přifařeny obce: Dobrochov, Sněhotice a Ondratice. Prvním lokálním kaplanem byl v Brodku P. Ignác Moiekschik, bývalý člen Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1799 byl promován na faru Otaslavskou. Nejdříve byl přidělen Brodek děkanátu Vyškovskému. Ale když bylo založeno biskupství Brněnské, byl přidělen Brodek roku 1783 k děkanátu Kralickému. Zpět k Vyškovskému děkanátu byl přepsán o několik let později, kdy si vyměnily obě diecéze některé sousední hraniční farnosti, přičemž byl Vyškov vrácen k Olomouci.

Dlužno zmíniti, že bývala v Brodku spíš, než se postavil filiální kostel, pouze dřevěná kaple, zasvěcená sv. Martinu, biskupovi. Na jejím místě stojí teď farní hřbitov. Obraz však byl dle ústního podání přenesen do kostela, kde byl postaven ke cti sv. Martina jeden boční oltář.

Štědrými a šlechetnými dobrodinci, kteří svým nákladem postavili farníkům nový kostel, jsou zvěčnělí manželé, svobodní páni z Kleinburgu. Hlásá to všem přítomným i budoucím věkům pamětní deska nad hlavním vchodem do kostela.

Zásluhou těchto zbožných a šlechetných pánů stojí v Brodku nynější farní chrám Páně „Povýšení svatého Kříže“, a jest již nyní pěknou stavitelskou památkou, protože jest celý důsledně vystaven ve slohu barokovém. Stavba a výprava nového kostela byla sice dokončena teprve roku 1726, ale posvěcen, čili benedikován byl kostel již dříve, to jest 4. listopadu 1721 od olomouckého kapitolního děkana, vysocedůstojného pána Viléma Vojtěcha Liebšteinského z Kolovrat.

Z farní kroniky